نوع چاپ :  دیجیتال

جنس :  ساتن

محل استفاده : indoor

پرچم های تبلیغاتی سایز اروپایی در دو نوع تک میله و دو میله می باشد .

دوطرفه (دو رو چاپ)